تصویر پروفایل

Sina Moghtased

Skills

Sketchup
70%
Grasshopper
60%
Rhino
70%
Autocad
60%
Photoshop
80%
Lumion
90%