تصویر پروفایل

Sina Moghtased

Portfolio

Skills

Sketchup
60%
Grasshopper
70%
Rhino
70%
Autocad
70%
Photoshop
80%
Lumion
90%