تصویر پروفایل

Sahra Shabani

About Me

Sahra Shabani

Architect

Portfolio

Social Network

Skills

SketchUp
90%
Revit
60%
Autocad
70%
Indesign
30%
Illustrator
30%
Photoshop
80%